Aviso legal

En virtude do cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informámoslle:

MARÍA DEL MAR REINO SÁNCHEZ (en diante e como nome comercial CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO ), con DNI 76776677D e domicilio fiscal en Rúa Santísima  Trinidade, 11-Baixo, 15200 NOIA (A Coruña), é titular deste Sitio web.

1. Condicións de acceso e utilización do web  site

Estas condicións xerais (en diante, as Condicións Xerais) regulan o uso do servizo da nosa Web  Site da internet http://estetica-maria.com (en diante, a Web  Site) que MARÍA DEL MAR REINO SÁNCHEZ (en diante e como nome comercial CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO) pon @gratuitamente ao dispor dos usuarios da internet. A utilización da nosa Web  Site atribúelle a condición de usuario da nosa Web (en diante, o Usuario) e supón a aceptación plena e sen reservas polo Usuario de todas e cada unha das Condicións Xerais na versión publicada por CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO no momento mesmo en que o Usuario acceda á nosa Web, así como da nosa política de privacidade e tratamento de datos persoais. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente as Condicións Xerais en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o noso Web  Site.

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso á súa Web  Site, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a aqueles Usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais así como as Condicións Particulares que resulten de aplicación.

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO non garante a  exhaustividad, exactitude ou actualidade de toda a información que contén nin, en particular, a utilidade do noso Web  Site para a realización dalgunha actividade en particular polo Usuario. Por outra banda, CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO non controla nin garante a ausencia de virus nin outros elementos ao acceder ao noso Web  Site que poida producir alteracións nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático. Por iso, declina CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO toda responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse ao uso que os Usuarios fan do Web  Site e dos seus servizos ou contidos.

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na Web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso.

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á Web ou ao seu contido, nin que esta atópese actualizada.

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO levará a cabo, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución, e tan pronto teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización nos contidos, todas a aqueles labores tendentes a emendar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos. CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO declina calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do noso Web  Site e dos servizos.

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO declina calquera responsabilidade polos comentarios, manifestacións e opinións vertidas polos usuarios do WEB  ( https://esteticamariareino.com/ ), así como polas fotografías, vídeos, ou gravacións colgadas  polos usuarios da web. En caso de considerarse impropios ou inadecuados os comentarios, manifestacións e opinións ou as fotografías, vídeos ou gravacións colgadas por algún usuario do BLOGUE, o Administrador ou Responsable do web poderá, sen aviso previo/previo aviso, retirar os comentarios, manifestacións e opinións ou as fotografías, vídeos ou gravacións consideradas impropias ou inadecuadas, podendo os usuarios do web comunicar a existencia deste tipo de intervencións ao Administrador ou Responsable do web a través da dirección de correo centro.estetica.maria@gmail.com  fin de que este proceda á súa retirada.

2. Protección de Datos de Carácter Persoal

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD), (en diante e como nome comercial CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO) infórmalle de que os datos de carácter persoal que nos proporcionou mediante o enchemento de calquera formulario de rexistro electrónico que aparece no noso sitio web, así como aqueles datos aos que CENTRO DE ESTÉTICA  MARÍA REINO acceda como consecuencia da súa navegación, da consulta, solicitude ou contratación de calquera servizo ou produto, ou de calquera transacción ou operación realizada a través do sitio web de CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO, serán recolleitos nun ficheiro cuxo responsable é .

Con carácter xeral, os datos de carácter persoal que nos proporcione serán utilizados para atender ás súas solicitudes de información, así como informarlle sobre produtos e servizos de CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO, por calquera medio, incluído o electrónico. En relación cos datos persoais que se soliciten dos usuarios rexistrados, os mesmos serán utilizados coa finalidade de adaptar os produtos e servizos por vostede solicitados ás preferencias indicadas no seu formulario de rexistro.

O non enchemento dos campos obrigatorios que aparecen en calquera formulario de rexistro electrónico poderá ter como consecuencia que CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO non puidese atender a súa solicitude.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na Lei, enviando un escrito a MARÍA  DEL MAR REINO SÁNCHEZ (en diante e como nome comercial CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO), con DNI 76776677D e domicilio fiscal en Rúa Santísima  Trinidade, 11-Baixo, 15200 NOIA (A Coruña), ou a centro.estetica.maria@gmail.com

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO comprométese a tratar os seus datos de forma absolutamente confidencial e para iso, ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos seus datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural.

3. Propiedade intelectual e industrial

Todo o contido dispoñible no Sitio web, inclusive, a título enunciativo, texto, gráficos, logotipos, iconas, imaxes,  clips de audio, recompilacións de datos e software e a súa recompilación (Contido de Propiedade Intelectual), é propiedade de (en diante e como nome comercial CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO), e está protexido polas leis de propiedade intelectual. CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO declara que os dereitos de propiedade industrial (Marcas, Nomes comerciais, etc.) que aparecen neste Web  Site son da súa propiedade, atopándose debidamente protexidos pola Normativa existente sobre Propiedade Industrial.

O Usuario obrígase a usar a Web  Site de forma  diligente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de:

                – Suprimir, eludir ou manipular o  copyright, marcas e demais datos identificativos dos dereitos de CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO, incorporados aos contidos e/ou produtos comercializados desde o noso Web.·

                – Empregar os contidos e, en particular, a información de CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO obtida a través de noso Web  Site para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas.

                – Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.

                – En xeral, utilizar os contidos de forma, con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade industrial e intelectual ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado coa súa Web  Site.

4. Lei aplicable e Xurisdición

As presentes condicións, rexeranse pola lexislación española, que se será de aplicación no non disposto nestas condicións en materia de interpretación, validez e execución. MARÍA DEL MAR REINO SÁNCHEZ (con nome comercial CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA REINO) e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ao dos xulgados e tribunais de Noia (A Coruña).